Avveckling VDUF

Information angående avveckling av Västerdalarnas utbildningsförbund

I december 2018 behandlade kommunfullmäktige i såväl Malung-Sälen som Vansbro kommun frågan om Västerdalarnas utbildningsförbunds framtid. I januari 2019 rådde enighet kring beslutet att lägga ner Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) med inriktningen att respektive kommun övertar verksamheten från och med 1 januari 2020. Detta innebär med andra ord att från och med 1 januari 2020 kommer respektive kommun att ansvara för den gymnasie- och vuxenutbildning som där bedrivs.

Vidare innebär detta att personuppgifter som VDUF tidigare har ansvarat för kommer att överföras till respektive kommun för motsvarande behandling, i enlighet med respektive kommuns informationshanteringsplan och rådande lagstiftning.

Berörda kategorier av registrerade

De kategorier av registrerade som berörs då personuppgiftsöverföring från VDUF till respektive mottagarkommun sker, samt omfattas av framtida personuppgiftsbehandlingar i respektive mottagarkommun är elever, vårdnadshavare och personal.

Personuppgiftskategorier

De kategorier av personuppgifter som innefattas av överföring från VDUF till respektive mottagarkommun sker, samt omfattas av framtida personuppgiftsbehandlingar i respektive mottagarkommun är följande:

För- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, kontonummer, Elev-ID, användarnamn, IP-adress, foton, samt inom elevhälsans ramar personuppgifter som har klassats som känsliga då de innefattar uppgifter om de berördas hälsa.

Personuppgifternas ursprung

De personuppgifter som överförs från VDUF till respektive mottagarkommun har sitt ursprung i förbundet, det vill säga VDUF, där de även har kompletterats med information från Skatteverket.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingarna

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingarna är att bedriva skolverksamhet inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen, samt utföra de arbetsuppgifter och åtaganden som krävs för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fattade beslut och i enlighet med svensk lagstiftning.


Rättsliga grunder

Rättsliga grunder för överföring av personuppgifter från VDUF till respektive mottagarkommun, samt rättsliga grunder för framtida personuppgiftsbehandlingar i respektive mottagarkommun är följande:


· behandlingen, det vill säga överföringen och framtida behandlingar är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.


· behandlingen, det vill säga överföringen och framtida behandlingar är nödvändiga för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar tidigare personuppgiftsansvarig (PUA) och blivande PUA.


· behandlingen, det vill säga överföringen och framtida behandlingar är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Personuppgiftsöverföring och tidsfrister för bevarande av personuppgifter

För att säkerställa minsta möjliga inverkan på elevers skolgång kommer personuppgiftsöverföringar att ske succesivt under de två första kvartalen år 2020.

Tidsfrister för bevarande av överförda personuppgifter är vidare i enlighet med respektive kommuns informationshanteringsplan och rådande lagstiftning.


Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga, dataskyddsombud och Datainspektionen

Västerdalarnas utbildningsförbund (organisationsnummer 222000-3145)

Västra Bangatan 20, 782 30 Malung, telefon: 0280-181 00

Webb: www.vduf.se/hantering-av-personuppgifter

Dataskyddsombud: Helena Lissmatz,

E-post: dataskyddsombud@vduf.se, telefon: 010-121 98 00

Malung- Sälen kommun (organisationsnummer 212000-2148)

Lisagatan 34, 782 21 Malung, telefon: 0280-18100

E-post: kommun@malung-salen.se, webb: malung-salen.se/personuppgifter

Dataskyddsombud: Titti Hedin Kvick

E-post: dataskyddsombud@malung-salen.se, telefon: 0280-18688

Vansbro kommun (organisationsnummer 212000-2130)

Norra Allégatan 30, 786 31 Vansbro, telefon: 0281-750 00

E-post: vansbro.kommun@vansbro.se, webb: vansbro.se/gdpr

Dataskyddsombud: Mikael Granath

E-post: dataskyddsombud@vansbro.se , telefon: 0281-753 33

Datainspektionen

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se, telefon: 08-657 61 00

Webb: www.datainspektionen.se/